Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

marisette
3601 9335 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra

May 24 2017

marisette
1444 90f9 420
marisette
marisette
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianergo nergo
marisette
1590 b855 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viatysiace-mysli tysiace-mysli
marisette
marisette
1999 b8fe 420
marisette
5995 13ff 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
marisette
3135 5b65 420

Regina Brett "Bóg zawsze znajdzie Ci pracę"
Reposted fromyourtitle yourtitle viadontforgetme dontforgetme
9395 9911 420
marisette
marisette
5985 b0a7 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viafinatka finatka
marisette
marisette
5114 e4d0 420
Reposted fromdozylnie dozylnie viamesoute mesoute

May 20 2017

marisette
5873 36d8 420
Reposted fromclerii clerii viakrainakredek krainakredek
marisette
marisette
0916 cf25 420
marisette
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viarawwwr rawwwr
marisette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl